Privacy policy

Politică generală privind protecția datelor cu caracter personal

Asociația Camera de Comerț Elveția – România

adoptată în data de 04.12.2019

 

 

 1. Prezentare generală

1.1 Introducere

Asociația CAMERA DE COMERŢ ELVEŢIA – ROMÂNIA (CCE-R) prelucrează date cu caracter personal referitoare la persoane fizice, în deplină concordanță cu prevederile legale. Aceste date cu caracter personal pot consta în date în legătură cu partenerii, colaboratorii, furnizorii, contacte pentru afaceri, angajați și alte persoane cu care asociația a încheiat un contract/o colaborare sau cu care aceasta se află într-o legătură.

Prin intermediul prezentei politici, va fi descris modul în care datele cu caracter personal sunt colectate, utilizate și stocate, astfel încât, să fie îndeplinite toate cerințele legale în vigoare. În acest sens, depunem toate diligențele și alocăm resursele necesare în vederea prelucrării datelor dumneavoastră în deplină concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protecția datelor" sau "GDPR"), precum și legislația aplicabilă în materie pe teritoriul României.

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta Politică, în cazul în care survin modificări legislative în materie, pentru a reflecta realitatea legislativă și de a fi informați în cazul în care intervin modificări ale modului în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. Vă recomandăm să consultați periodic site-ul nostru, pentru a lua cunoștință de varianta revizuită a prezentei Politici. 

Această Politică are în vedere stabilirea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, apte să asigure securitatea datelor cu caracter personal pe care Asociația Camera de Comerț Elveția – România le prelucrează, în scopuri determinate.

1.2 Operatorul de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal este Asociația CAMERA DE COMERŢ ELVEŢIA – ROMÂNIA (CCE-R), cu sediul în Bucureşti, Str. Plantelor nr. 21, Sector 2, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti sub nr. 111/18.12.2000, având nr. înregistrare fiscală 13612150, e-mail ccer@ccer.ro denumit în continuare ‚‚CCE-R’’ sau ‚‚Operatorul’’.

În vederea obținerii informațiilor suplimentare cu privire la datele dvs. cu caracter personal, vă încurajăm să ne contactați pe adresa de e-mail ccer@ccer.ro și vă asigurăm cu privire la disponibilitatea și transparența noastră, în furnizarea informațiilor solicitate.

1.3 Datele cu caracter personal

Termenul de ‚‚date personale’’ se referă la toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă poate fi identificată direct sau indirect, în special printr-un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al persoanei fizice. Acestea includ numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, de exemplu.

Asociația CAMERA DE COMERŢ ELVEŢIA – ROMÂNIA (CCE-R) colectează, prelucrează, utilizează și stochează datele furnizate, în scopuri determinate, printre care putem aminti: reclamă, marketing, organizarea de seminarii/cursuri/conferințe/târguri, pentru încheierea anumitor tipuri de contracte/colaborări și pentru atingerea scopurilor propuse în cadrul Statutului Actului Constitutiv.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Asociației CAMERA DE COMERŢ ELVEŢIA – ROMÂNIA (CCE-R), se va realiza prin intermediul persoanelor desemnate în acest scop. În cazul minorilor, datele acestora pot fi prelucrate doar după obținerea acordului părinților sau al reprezentanților legali.

1.4 Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Asociația CAMERA DE COMERŢ ELVEŢIA – ROMÂNIA (CCE-R) prelucreză datele cu caracter personal, în deplină concordanță cu prevederile legale, asigurându-se că sunt respectate următoarele principii:

 • Legalitate, echitate şi transparență – datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;
 • Limitări legate de scop – datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Reducerea la minimum a datelor – datele sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Exactitate – datele sunt exacte și actualizate, iar atunci când sunt inexacte vor fi șterse sau rectificate fără întârziere, considerând scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Limitări legate de stocare - datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifica sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate;
 • Integritate și confidențialitate – datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare;
 • Responsabilitate – datele vor fi prelucrate cu respectarea principiilor sus-menționate, iar noi ne asumăm responsabilitatea de a demonstra conformitatea prelucrării.
 1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

CCE-R prelucrează datele cu caracter personal în vederea atingerii scopului propus, conform obiectului de activitate, respectiv pentru a facilita, a stimula și a promova relațiile comerciale și economice bilaterale între entități autorizate publice sau private (persoane fizice autorizate, persoane juridice, asociații etc.) rezidente în Elveția sau România.

Datele cu caracter personal prelucrate de către CCE-R sunt obținute ca urmare a desfășurării următoarelor tipuri de activități specifice asociației, precum:

 • Studii de piață pe grupe de produse și/sau domenii de producție specifice;
 • Organizarea de colocvii, seminarii și întâlniri de lucru, pe domenii de activitate specializate, precum și conferințe/sesiuni de informare/promovare a relațiilor comerciale și economice;
 • Facilitarea oportunităților de afaceri între persoane de drept privat sau public, fizice sau juridice rezidente în Elveția și/sau în România;
 • Constituirea unor bănci de date cuprinzând informații și referințe ale potențialilor parteneri comerciali rezidenți în Elveția sau România;
 • Facilitarea la cererea membrilor sau a unor terți, de contacte directe cu potențiali parteneri de afaceri, inclusiv prin intermediul unor contracte de reprezentare și/sau cu/fără reprezentare;
 • Cooptarea de noi membri rezidenți în Elveția sau în România.

CCE-R prelucrează datele cu caracter personal în vederea încheierii/executării anumitor tipuri de contracte, prin intermediul cărora asociația își desfășoară activitatea specifică. Datele cu caracter personal sunt prelucrate doar în limita scopului propus și au ca obiectiv, menținerea relației cu membrii, clienții, furnizorii, colaboratorii și alte persoane cu care operatorului intră în contact în vederea desfășurării activității.

Totodată, Operatorul prelucrează datele cu caracter personal, în vederea îndeplinirii unor obligații legale imperative (raporturi de muncă/de colaborare, domeniul financiar-contabil, arhivă, etc.).

Anumite categorii de date cu caracter personal pot fi prelucrate în vederea exercitării drepturilor operatorului ori în cadrul unor evenimente organizate de către CCE-R.

Ca urmare a obținerii consimțământului persoanei vizate, operatorul prelucrează datele cu caracter personal în scopuri de marketing sau comunicări comerciale.

 • Temeiul legal al prelucrării

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal de către CCE-R poate varia în funcție de scopul avut în vedere de către operator prin prelucrarea respectivelor tipuri de date, astfel:

 • Îndeplinirea unei obligații legale imperative, de la care operatorul nu poate deroga: de exemplu prevenirea și lupta împotriva spălării banilor, transmiterea declarațiilor / rapoartelor obligatorii către autoritățile fiscale și alte autorități competente (art. 6 al. (1) lit. c) din GDPR);
 • Încheierea/executarea unor contracte intre CCER și persoana vizată sau firma/entitatea pe care o reprezintă (art. 6 al. (1) lit. c) din GDPR;
 • Interesul legitim al operatorului. În implementarea scopului său statuar, CCER promovează colaborarea și dialogul comercial pe teme de interes general pentru comunitatea de afaceri din România si Elvetia, prin urmare, organizează diverse întâlniri între persoanele vizate și autoritățile publice, companii, persoane fizice și persoane juridice. Datele pe care le trimiteți catre CCER sunt prelucrate pe baza interesului legitim al operatorului pentru a răspunde cererii și / sau pentru a păstra o evidență a cererii dvs., a cererii dvs. de consultanță și a altor similare.
 • Consimțământul persoanei vizate. Folosim datele dvs. pentru a vă trimite comunicari de marketing dacă optați pentru o astfel de formă de comunicare pe site-ul CCER sau prin cererea de membru (art. 6 al. (1) lit. a) din GDPR

În anumite cazuri, furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru derularea unui contract, pentru îndeplinirea unei obligații legale imperative. Astfel, un eventual refuz din partea persoanei vizate cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal, poate conduce la neîndeplinirea unei obligații legale pusă în sarcina operatorului sau la imposibilitatea de încheiere/executare a unui contract.

 

 1. Tipuri de date colectate

 

CCE-R prelucrează datele cu caracter personal în vederea atingerii scopului propus, conform activității specifice desfășurate, în concordanță cu dispozițiile legale. Astfel, printre categoriile de date prelucrate de către operator, indicăm următoarele:

 • Informații privind persoana vizată dezvaluite de către membri în cadrul formularului de înscriere și al colaborării cu CCER constând în nume, prenume, domiciliu, nr. de identificare, nr. de telefon, e-mail, date de facturare, cont bancar, semnătură etc., ale membrilor, partenerilor, furnizorilor, clienților ori informații privind angajații/reprezentanții acestora;
 • Informații privind persoana vizată constând în nume, prenume, domiciliu, nr. de identificare, nr. de telefon, e-mail, date de facturare, cont bancar, profesia, pregătirea profesională, semnătură etc., ca urmare a încheierii unui contract de muncă/de colaborare/de internship ori care urmare a proceselor de recrutare;
 • Date cu caracter personal prelucrate ca urmare a derulării unor contracte sau ca urmare a organizării anumitor evenimente;
 • Date cu caracter personal furnizate voluntar de către persoana vizată ca urmare a completării unei solicitări online sau prin abonarea la newsletter;
 • Datele c caracter personal furnizate de către persoana vizată ca urmare a unei interacțiuni directe sau indirecte în contextul legal statuar al activităților CCER cum ar fi în cadrul unui eveniment/întâlnire CCER sau prin trimiterea unei propuneri de comunicare sau colaborare;
 • Imagini foto/video ca urmare a vizitei membrilor sau a reprezentanților legali/convenționali/mandatari/colaboratori ai membrilor în cadrul evenimentelor organizate;
 • Imagini foto/video ale membrilor sau ale reprezentanților/colaboratorilor acestora, ca urmare a publicațiilor realizate.
 1. Imagini captate la evenimentele organizate de către CCER

În cadrul acestor evenimente vă rugăm să aveți în vedere că există posibilitatea de a fi fotografiat și/sau filmat. Prin participarea la evenimentele/întrunirile organizate de către CCER și/sau în colaborare cu parteneri contractuali vă exprimați acordul de a fi fotografiat/filmat. Imaginile astfel realizate pot fi folosite de către CCER pe propria pagină web și alte pagini web de socializare, promovare, sau pot fi transmise către colaboratori de marketing în scopuri de promovare comercială/marketing. În cazul în care nu sunteți deacord cu fotografierea dvs. si/sau filmarea vă rugăm să nu participați la evenimentele organizate de către CCER. Aveti obligatia de a vă informa în mod corespunzător salariații și/sau colaboratorii și de a obține consimtămîntul lor în acest sens.

 1. Abonarea la newsletter

Pentru a fi mereu la curent cu noutățile și evenimentele desfășurate în cadrul CCE-R, colectăm adresa de e-mail a persoanei vizate, ca urmare a exprimării consimțământului persoanei vizate de prelucrare. Totodată, din motive de securitate și ca dovadă a consimțământului, adresa dumneavoastră de IP, data și ora înregistrării sau confirmării dvs. sunt salvate.

Ulterior introducerii adresei de e-mail, va fi înregistrată solicitarea pentru buletinul informativ, fiind transmis un e-mail către persoana vizată, pentru a confirma și a activa abonamentul gratuit.

Primirea buletinului informativ se va realiza doar după ce a fost confirmată abonarea. Datele salvate sunt utilizate exclusiv pentru a furniza acest serviciu în acord cu consimțământul persoanei vizate. Pentru a trimite buletinele de știri, folosim serviciile unui contractor de prelucrare a datelor terță parte, care are la dispoziție datele în acest scop.

Persoana vizată de prelucrare își poate retrage oricând consimțământul, care va avea efecte pentru viitor. Datele colectate vor fi păstrate până la data la care consimțământul este retras cu privire la primirea de comunicări comerciale din partea noastră, când se vor șterge. Temeiul juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal este consimțământul dumneavoastră expres, exprimat prin bifarea activă a căsuței de accept.

 • Link-uri către alte pagini de internet

Website-ul www.ccer.ro conţine trimiteri (link-uri) către alte pagini de internet, cum ar fi parteneri/membri sau pagini de socializare media. Prezenta Politică este valabilă doar pentru pagina www.ccer.ro.Vă rugăm ca pentru website-urile pe care sunteți redirecționați de pe pagina www.ccer.ro să luaţi în considerare Politica privind protecția datelor relevantă pentru fiecare dintre acestea.

Nu ne asumăm răspunderea pentru conţinuturile străine puse la dispoziţie prin intermediul link-urilor şi marcate ca atare. Suntem exonerați de răspundere în ceea ce privește conţinutul cu caracter ilegal, prezentarea de informaţii eronate sau incomplete, precum şi pentru daune provenite din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor conţinute în aceste site-uri. 

 • Navigarea pe website-ul nostru:

Cu scopul îmbunătățirii experienței utilizatorilor privind navigarea pe site-ul nostru, precum și al identificării și prevenirii riscurilor de securitate, folosim tipurile de date prezentate mai jos. Temeiul juridic al prelucrării este acordul dumneavoastră expres exprimat prin bifarea activă a căsuței de accept afișată în balonul privind utilizarea de cookies la accesarea site-ului.

 • Informații de analiză:
 • Folosim instrumente de analiză terțe precum instrumente de site hosting care ne ajută să evaluăm tendințele în privința traficului și modului de utilizare a site-ului. Aceste instrumente colectează informații trimise de dispozitivul dumneavoastră sau de site-ul nostru, care ne ajută să ne îmbunătățim oferta;
 • Cu toate acestea, utilizatorii individuali nu sunt identificați personal și informațiile nu sunt corelate cu alte date, care să conducă la identificarea personală.
 • Modulele cookie și tehnologiile similare:

Prin utilizarea site-ului www.ccer.ro, folosim module cookie funcționale și alte tehnologii similare, cu stocare locală, pentru a colecta informații despre modul în care folosiți site-ul și pentru a vă pune la dispoziție funcții ale acestuia. Colectăm, în principiu următoarele informații:

 • Un cookie ID anonim, care nu poate fi corelat cu adresa dumneavoastră IP;
 • Sistemul de operare, browser-ul web pe care îl utilizați și setarea rezoluției ecranului;
 • Data și ora vizitei dumneavoastră;
 • Site-urile pe care le-ați vizitat de pe site-ul nostru;
 • Site-ul de pe care ne vizitați;
 • Pentru informații suplimentare inclusiv privind durata de stocare a acestor tipuri de date, accesați secțiunea Politica de utilizare Cookie-uri.
 1. Stocarea datelor cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice și organizatorice adecvate.

Transmisia datelor  cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocam pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor. Orice informații privitoare la plăți sunt criptate. Datele de pe aceste servere sunt protejate împotriva pierderii, distrugerii, accesului, modificării sau partajării de către persoane neautorizate. Accesul la datele persoanelor vizate este permis numai unui număr restrâns de persoane autorizate.

În ciuda masurilor luate pentru a proteja datele cu caracter personal, atragem atenția asupra faptului că, transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermendiul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie vazute şi utilizate de catre terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 1. Durata stocării datelor cu caracter personal

Conform dispozițiilor legale în vigoare, anumite tipuri de date cu caracter personal implică o durată de stocare mai îndelungată, operatorul neavând posibilitatea de a opta pentru o durată mai scurtă a stocării datelor. Totodată, în cazul încheierii/executării unui contract, durata minimă a stocării datelor cu caracter personal va fi  stabilită având în vedere expirarea/încetarea contractului.

Datele cu caracter personal necesare exercitării unor drepturi în instanță sau în fața organelor competente, vor fi stocate până la soluționarea definitivă a respectivelor cauze.

Astfel, în vederea conformării cu dispozițiile legale în materie, perioadele de stocare a datelor vor fi următoarele:

 • Datele furnizate de membri CCER vor fi păstrate pe durata participării membrilor în cadrul CCER, iar după ieșirea din CCER vor fi sterse după 5 ani;
 • Dosarele de personal vor fi stocate pe o durată de cel puțin 75 ani;
 • Registrele de contabitate obligatorii și documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează pe o durată de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar;
 • Datele cu caracter personal ale angajaților rezultate din documentele de salarizare vor fi stocate pe o durată de cel puțin 50 de ani de la data încheierii exercițiului financiar;
 • Datele cu caracter personal rezultate ca urmare a încheierii/executării unui contract, vor fi stocate pe o durată de 3 ani de la data expirării/încetării contractului;
 • În cazul datelor furnizate în scopuri de Marketing, acestea vor fi stocate până la momentul retragerii consimțământului;
 • Datele cu caracter personal obținute ca urmare a unui proces de recrutare la nivel intern, vor fi stocate doar până la finalizarea procesului de recrutare;
 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

În cazuri determinate, CCE-R poate comunica unor terțe persoane fizice sau juridice, datele cu caracter personal pe care le prelucrează, în vederea îndeplinirii unor obligații legale imperative ori în vederea încheierii/executării unui contract.

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de către operator, pot face parte din următoarele categorii de persoane:

 • membri/parteneri CCE-R ori reprezentanții legali sau convenționali ai acestora/persoane mandatate de către aceștia;
 • Furnizori/colaboratori/contractori, cum ar fi:
  • servicii de comunicare&marketing, PR, branding, cercetare de piață: analiză, publicitate, strict pentru scopul urmărit declarant de CCER conform prezentei politici;
  • serviciile de infrastructură (persoanele care gestionează serviciile de e-mail, marketingul sau alte tipuri de activități de marketing în numele nostru, livrarea corespondenței, a mesajelor, invitațiilor, anunțuri prin e-mail, poștă obișnuită sau telefon) strict limitate la scopurile legitime ale CCER;
  • alte tipuri de servicii de asistență legate de sistemele noastre informatice, inclusiv arhivarea de e-mailuri, furnizori de telecomunicații;
  • alte părți, precum parteneri, colaboratori, agenți, autorități și instituții publice, contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesioniști externi, alte tipuri de furnizori de servicii pentru CCER a căror activitate implică necesitatea cunoașterii acestor date sau dacă legea impune dezvăluirea;
 • autorități/instituții publice;
 • terțe persoane, însă doar cu obținerea acordului prealabil al persoanei vizate. Consimtământul nu va fi necesar atunci când CCER are obligația legală de a dezvălui un anumit tip de informații, în cazul unor solicitări legale ale organelor publice sau în situația în care este obligată să respecte cerințele securității naționale sau aplicarea legii sau să prevină activități ilegale.
 • Transferul datelor către țări terțe

Stocarea datelor prelucrate se realizează doar pe servere din Uniunea Europeană. Ne asigurăm că datele sunt stocate și transferate în condiții de siguranță, luând toate măsurile tehnice și organizatorice în acest sens.

Nu transferăm date în afara statelor Uniunii Europene sau în afara Spațiului Economic European.

 • Drepturile persoanelor vizate de prelucrare

 

Dreptul de acces la date

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea CCE-R o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, CCE-R poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

Dreptul de rectificare a datelor

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la CCE-R, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor

Persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, atunci când nu este incidentă una dintre situațiile prevăzute de Regulament, care permite refuzul cererii de ștergere a acestora.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea CCE-R restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

 • Persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care îi permite CCE-R să verifice exactitatea datelor;
 • Prelucrarea este ilegală, dar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • CCE-R nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat CCE-R într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără impedimente din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ;
 • prelucrarea se bazează pe un contract; sau
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de opoziție

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor sale, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, având drepţul de a cere si de a obţine:

 • retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice in privinţa sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
 • reevaluarea oricărei alte decizii luate in privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul anterior.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoanele vizate de prelucrare pot solicita datele furnizate și acestea să fie transmise într-un format structurat, pe care le pot transmite către un alt operator, fără impedimente din partea CCE-R, în cazul în care prelucrarea datelor respective se realizează ca urmare a consimțământului persoanei vizate sau rezultă din executarea unui contract.

Dreptul de a depune o plângere

În situația în care persoana vizată de prelucrare consideră faptul că, prin prelucrarea datelor cu caracter personal i-au fost încălcate drepturile, poate adresa o sesizare/plângere Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România. Totodată, persoana vizată de prelucrare, se poate adresa instanței de judecată.

 • Securitatea datelor cu caracter personal

 

Toate datele cu caracter personal colectate de către CCE-R sunt prelucrate cu respectarea principiilor menționate mai sus, la care sunt adăugate măsuri tehnice și organizatorice, care permit trasabilitatea și transparența privind prelucrarea datelor persoanelor vizate. În relația cu împuterniciții prin intermediul cărora se pot prelucra datele cu caracter personal, CCE-R ia măsuri necesare pentru a se asigura că aceștia îndeplinesc cerințele legale cu privire la protecția datelor și respectă standardele relevante, iar că la date are acces un număr limitat de persoane, restricționat la cele care au realmente nevoie să le acceseze în vederea executării obligațiilor contractuale. 

De principiu, accesarea bazelor de date si fișierele/platformele necesită autentificarea prin ID şi parolă, iar serverele pe care acestea sunt stocate sunt situate în România și gestionate corespunzător.

Date de contact

Dacă aveți întrebări suplimentare privind această politică, ne puteți contacta folosind datele de mai jos:

 

Chamber of Commerce Switzerland - Romania
21, Plantelor Str., Entr. 2 (c/o Swiss House)
RO-023971 Bucharest
Phone / Fax: +40 21 212 27 07
Mobile: +40 745 63 53 83
E-mail: ccer@ccer.ro
Web: www.ccer.ro

 

Politică de utilizare Cookie-uri

 

Website-ul www.ccer.ro aparține Asociației CAMERA DE COMERŢ ELVEŢIA – ROMÂNIA (CCE-R), cu sediul în Bucureşti, Str. Plantelor nr. 21, Sector 2, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti sub nr. 111/18.12.2000, având nr. înregistrare fiscală 13612150.

Acest website folosește cookie-uri, prin intermediul cărora este asigurată funcționalitatea website-ului www.ccer.ro, precum și cookie-uri care sunt utilizate pentru a furniza informații cât mai relevante utilizatorilor, conform informațiilor furnizate în această Politică.

Această Politică se completează cu Politica privind protecția datelor cu caracter personal,  disponibilă pe site-ul www.ccer.ro și cu Termenii și Condițiile site-ului, prin intermediul cărora vă sunt furnizate informații utile privind scopul și limitele prelucrării datelor cu caracter personal, precum și cele referitoare la drepturile dumneavoastră.

 1. Termenul de "cookie"

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general, alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit website.

Cookie-urile sunt create atunci când browser-ul folosit de către un utilizator afișează un anumit website. Website-ul transmite informații către browser, iar acesta creează un fișier text. De fiecare dată când utilizatorul accesează din nou respectivul website, browser-ul accesează și transmite acest fișier către serverul website-ului. Durata de existență a unui cookie este determinată din punct de vedere tehnic, de la caz la caz.

 1. Scopul utilizării cookie-urilor

Aceste fișiere de mici dimensiuni, alcătuite din litere și cifre, asigură recunoașterea terminalului utilizatorului, făcând posibilă furnizarea unui conținut cât mai relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Prin intermediul cookie-urilor, utilizatorii experimentează o modalitate facilă de navigare, aptă să le pună la dispoziții servicii și produse armonizate și adaptate cerințelor utilizatorilor.

Totodată, aceste fișiere stau la baza unor statistici cu caracter anonim, apte să ne prezinte modul în care un utilizator experimentează navigarea pe site-ul nostru, pentru a perfecționa structura și conținutul website-ului, însă, fără a conduce la identificarea personală a utilizatorului.

 1. Cookie-urile și datele cu caracter personal

Prin intermediul cookie-urilor nu sunt solicitate informații cu caracter personal, și, de cele mai multe ori, acestea nu identifică personal utilizatorul care accesează website-ul. În anumite cazuri, datele cu caracter personal pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor, în vederea înlesnirii navigării pe internet ori pentru a furniza utilizatorului o experiență de navigare, individualizată cerințelor și preferințelor acestuia. Toate datele colectate prin intermediul acestor fișiere sunt criptate, fiind securizate, accesul persoanelor neautorizate la aceste date fiind exclus. 

 1. Tipuri de cookie-uri

Cookie-urile ar putea fi încadrate în categoria datelor cu caracter personal, în cazul în care, datele colectate prin intermediul acestora sunt combinate cu identificatori unici și cu alte informații primite de pe servere, astfel încât, pot fi create profiluri ale persoanelor fizice, apte să conducă la identificarea personală.

Există mai multe criterii care stau la baza clasificării unui "cookie", respectiv în funcție de durata de viață, proveniență și funcționalitate:

 • În funcție de durata de viață, sunt identificate următoarele tipuri de cookie-uri:
 • Cookie-uri de sesiune - stocate temporar pe durata unei sesiuni de browser, care începe când un utilizator deschide o pagină de browser și se termină când o închide, acestea fiind eliminate odată cu închiderea browser-ului;
 • Cookie-uri persistente - stocate pe un terminal (computer, laptop, tabletă, telefon mobil, etc.), au o durată de viață prestabilită tehnic pentru fiecare în parte, persistă și după ce browser-ul/pagina de internet respectivă este închisă și sunt activate de fiecare dată când utilizatorul vizitează website-ul care a plasat cookie-ul (de exemplu cookie-urile plasate de social media, cum ar fi Twitter, Facebook, Google Analytics etc.).
 • În funcție de proveniența cookie-urilor, se clasifică astfel:
 • Cookie-uri primare – sunt plasate de website-ul vizitat în acel moment;
 • Cookie-uri ale terților – stocate de un domeniu aparținând unei terțe părți, diferit de domeniul paginii vizitate, adică de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv (ex. cookie-uri plasate de Google, Twitter și/sau Facebook).
 • Clasificare având în vedere funcțiile avute:
 • Cookie-uri funcționale - sunt module cookie care asigură funcționarea corespunzătoare a website-ului (ex. pentru conectare sau înregistrare, preferințe de limbă, etc.);
 • Cookie-uri non-funcționale (de analiză) – sunt plasate în scopuri statistice, sociale, de targeting și comerciale (ex. statistică privind numărul de vizitatori pe site, înregistrarea modului în care vizitatorii utilizează site-ul web, profilare și targetare personalizată, în funcție de preferințe, etc).
 1. Rolul cookie-urilor

Cookie-urile au o importanță sporită atunci când ne dorim ca navigarea pe web să fie cât mai ușoară și eficientă, iar prin refuzul/limitarea plasării de cookie-uri, website-ul poate deveni imposibil sau dificil de utilizat. Prin colectarea acestor fișiere, utilizatorii beneficiază de conținut și servicii adaptate preferințelor, oferte personalizate conform intereselor utilizatorilor, reținerea unor filtre de protecție speciale, precum și optimizarea navigării ca urmare a cookie-urile de analiză și de performanță.

 1. Tipuri de cookie-uri folosite

Website-ul www.ccer.ro poate plasa cookie-uri, astfel:

 • Cookie-uri strict necesare – acestea determină funcționalitatea site-ului, fiind clasificate ca fiind esențiale în vederea utilizării sale corespunzătoare, refuzul acestora fiind permis, însă, în acest caz, ar putea fi afectată în mod semnificativ experiența utilizatorului, prin limitarea unor servicii/funcționalități ale website-ului. Cookie-urile strict necesare sunt utilizate pentru a oferi utilizatorilor anumite funcționalități, printre care putem aminti, fără însă a ne limita la acestea:
 • Facilitarea autentificării pe site-ul web;
 • Recunoașterea în momentul în care este revizitați website-ul.
 • Module cookie de performanță – acestea influențează în mod direct calitatea produselor și serviciilor, prin colectarea unor date care ne ajută să personalizăm și să adaptăm soluții optime pentru dumneavoastră. Soluțiile de software care permit ca această personalizare să fie efectuată, plasează în mod sistematic module tip cookie, fiind esențiale în funcționalitatea website-ului. Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este necesară setarea acestora la fiecare vizitare a site-ului.
 • Module cookie de analiză – de fiecare dată când un utilizator vizitează un site, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browser-ul va semnala dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul și cât de des o fac. Dacă vizitatorul nu este înregistrat pe site, acest cookie nu poate conduce la identificarea persoanei fizice, scopul acestora fiind doar în scop statistic. În cazul în care utilizatorul este înregistrat pe acel website, vor fi cunoscute detaliile pe care le-a furnizat, fiind confidențiale și securizate, conform prevederilor legislației în vigoare privind datele cu caracter personale.
 • Cookie-uri pentru înregistrare - atunci când vă înregistrați pe un site, se generează un cookie care anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a arăta contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, se permite să se asocieze orice comentariu postat pe site cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat “pastrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul sau calculatorul.
 • Cookie-uri ale terțelor părți – terțele părți pot seta propriile cookie-uri prin accesarea website-ului ccer.ro cu scopul de a particulariza anumite aplicații sau de a le urmări activitatea. De exemplu, când distribuiți un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe acest website, acea rețea socială va înregistra activitatea dumneavoastră.

Controlul/blocarea privind plasarea de cookie-uri

Cookie-urile sunt elemente esențiale, apte să asigure utilizatorului o experiență facilă și plăcută de navigare, fiind adaptată preferințelor și intereselor acestuia. Blocarea plasării de cookie-uri este disponibilă, utilizatorul având posibilitatea de a controla/bloca plasarea de cookie-uri, însă, această opțiune va avea un impact direct asupra unor funcționalități specifice ale site-ului vizitat, precum și asupra unor soluții personalizate.

În general, o aplicație folosită pentru accesarea unor pagini web permite salvarea cookie-urilor și/sau a tehnologiilor similare pe un terminal, acest lucru fiind realizat în mod implicit, stocarea acestora fiind realizată pe o durată determinată. Utilizatorul poate opta pentru modificarea acestor setări automate, putând să seteze blocarea plasării de cookie-uri direct de către browser-ul web ori acesta va informat de fiecare dată când cookie-urile sunt trimise către terminalul său.

Limitarea/Blocarea plasării de cookie-uri se poate realiza prin accesarea setărilor browser-ului web utilizat, putând fi selectate diferite nivele de acceptare ale cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergerea automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Dezactivarea sau refuzul de a primi cookie-uri poate îngreuna navigarea pe website-ul vizitat, fiind limitate/excluse anumite funcționalitate implementate tocmai în scopul de a facilita navigarea pe internet.

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele link-uri:

http://www.allaboutcookies.org/